Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunków uczestnictwa w wydarzeniach w Studiu kulinarnym COOKINESS, których Organizatorem jest firma GOLIS.PRO Przemysław Golis.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich uczestników korzystających z usług świadczonych przez Organizatora – konsumentów oraz przedsiębiorców.
 3. Usługi świadczone są zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin określa zasady stanowiące podstawy prawne korzystania z Usług Organizatora.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest przed zakupem lub skorzystaniem z Usług Organizatora do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego przestrzegania.

 

Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie:

 1. Organizator – oznacza firmę GOLIS.PRO Przemysław Golis z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-335) przy ulicy Sienkiewicza 44/U3, posiadającą NIP: 898-160-96-89 oraz REGON: 360428615.
 2. Uczestnik – oznacza konsumenta lub przedsiębiorcę, który korzysta z Usług Organizatora.
 3. Usługi, Wydarzenia, Warsztaty lub Warsztaty kulinarne – oznaczają aktywności organizowane w Studiu kulinarnym COOKINESS.
 4. Umowa – oznacza umowę zawieraną pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, zgodnie z którą Uczestnik zyskuje prawo do udziału w Wydarzeniach lub Warsztatach kulinarnych.
 5. Studio kulinarne COOKINESS – oznacza lokal usługowy znajdujący się przy ul. Sienkiewicza 44/U3 we Wrocławiu, w którym świadczone są Usługi/Wydarzenia/Warsztaty/Warsztaty kulinarne i inne imprezy.
 6. Osoba fizyczna – oznacza osobę zawierającą z Organizatorem Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 8. Strona internetowa – oznacza serwis internetowy Organizatora dostępny pod adresem: cookiness.pl.
 9. Sklep – oznacza sklep internetowy będący integralną częścią Strony internetowej Organizatora dostępnej pod adresem: cookiness.pl.
 10. Fanpage na Facebook’u – oznacza profil Organizatora dostępny pod adresem: facebook.com/CookinessStudioKulinarne.
 1. Profil na Instagramie – oznacza profil Organizatora dostępny pod adresem: instagram.com/cookiness_studiokulinarne/.
 1. Profil na LinkedIn – oznacza profil Organizatora dostępny pod adresem: linkedin.com/company/cookiness-studio-kulinarne.
 1. Voucher – voucher podarunkowy, dostępny w Sklepie w zakładce „Kup voucher”.
 2. Kod rabatowy – oznacza kod przyznany Uczestnikowi przez Organizatora, uprawniający do rabatu procentowego lub kwotowego. Przyznawany i definiowany jest indywidualnie (wartość, zakres cenowy, data ważności, wielokrotność użycia, ograniczenia produktowe).
 3. Przelewy 24 – oznacza serwis będący własnością spółki PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000347935, posiadającej numer NIP: 779-236-98-87 oraz numer REGON: 301345068, o kapitale zakładowym w wysokości 4.500.000 złotych. Dane kontaktowe: tel: +48 61 642 93 44, fax 61 642 90 31, przelewy24.pl. PayPro SA jest Krajową Instytucją Płatniczą wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014
 4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

 

Opis Usługi

 1. Warsztaty kulinarne odbywają się w Studiu kulinarnym COOKINESS.
 2. Organizator organizuje Wydarzenia/Warsztaty kulinarne dla osób dorosłych, jak również za zgodą opiekunów – dla dzieci. Za dzieci biorące udział w Warsztatach kulinarnych odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 3. Usługa ma charakter edukacyjno-rozrywkowy. Organizator zapewnia Uczestnikom wiedzę teoretyczną oraz praktyczną na temat przygotowywanych w trakcie Warsztatów dań. Organizator nie weryfikuje oraz nie ponosi odpowiedzialności za stopień przyswajania wiedzy i umiejętności Uczestników.
 4. Każdy warsztat rozpoczyna się przedstawieniem prowadzącego, wprowadzeniem teoretycznym nt. dań, składników i zasad warsztatu. Po części teoretycznej uczestnicy pod okiem prowadzącego gotują samodzielnie lub w grupach dania z menu warsztatów. W trakcie części praktycznej prowadzący oprócz gotowania opowiada ciekawostki kulinarno-kulturowe związane z tematyką Wydarzenia. Po części praktycznej następuje degustacja sporządzonych przez Uczestników dań, połączona z biesiadą.
 5. Liczba miejsc na Warsztatach kulinarnych jest ograniczona.
 6. Wszelkie informacje szczegółowe na temat konkretnego Warsztatu podane są w opisie Wydarzenia na Stronie internetowej.

Zakup Usługi i płatność

 1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest przed zakupem Usługi w Sklepie do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień. Uczestnik związany jest również z jego postanowieniami w chwili korzystania z Usług Organizatora.
 2. Uczestnik nabywając udział w Warsztatach kulinarnych akceptuje szczegóły dotyczące ich organizacji zaprezentowane na Stronie internetowej w opisie Warsztatu.
 3. Do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari oraz konto e-mail.
 4. Uczestnik dokonuje zakupu w Sklepie poprzez wybranie konkretnego Warsztatu w zakładce „Wydarzenia” oraz przejście przez cały proces zakupowy dostępny w „Koszyku” Sklepu (wypełnienie wszystkich rubryk formularza i zaznaczenie niezbędnych klauzul/zgód niezbędnych do realizacji sprzedaży Usługi) w tym wniesienie opłaty za Warsztat/Wydarzenie.
 5. W przypadku chęci otrzymania za dane Wydarzenie faktury VAT, Przedsiębiorca musi zaznaczyć w trakcie procesu zakupowego klauzulę „Proszę o wystawienie faktury VAT” oraz podanie wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia (nazwy firmy, pełnego adresu siedziby oraz numeru NIP). Faktura będzie dostarczona do Uczestnika po Wydarzeniu, elektronicznie na adres e-mail wskazany w trakcie procesu zakupowego w Sklepie.
 6. Warunkiem sprzedaży Usługi jest zapłata za wybrany Warsztat w trakcie procedury zakupu w Sklepie.
 7. Realizacja przez Uczestnika procedury zakupu Warsztatów z chwilą jej zakończenia i wybrania rodzaju płatności stanowi prawnie skutecznie zawartą Umowę sprzedaży Usługi.
 8. Dokonanie płatności przez Uczestnika za Usługę oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
 9. Zawarta na podstawie Regulaminu Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do czasu realizacji przez Organizatora Warsztatów, zakupionych przez Uczestnika.
 10. W przypadku sprzedaży na odległość płatności odbywają się na dwa sposoby:
  • za pośrednictwem platformy Przelewy 24 (szybki przelew, płatność BLIK, karta płatnicza lub kredytowa);
  • samodzielnym przelewem bankowym Uczestnika na konto Organizatora w banku PEKAO SA nr: 06 1240 6670 1111 0010 9354 2639 (w tym przypadku należy użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności, przy przelewach międzynarodowych należy zastosować IBAN: PL oraz KOD BIC/SWIFT: PKOPPLPW), zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora.
 11. Uczestnik, który dokonał zakupu Warsztatów w Sklepie jest informowany drogą mailową o przyjęciu zamówienia na Warsztaty oraz przyjęciu płatności przez platformę Przelewy 24.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisane przez Uczestnika dane w Sklepie.
 13. Organizator nie odpowiada za błędy Uczestnika powstałe w trakcie płatności za pośrednictwem platformy Przelewy 24.
 14. Cena Warsztatów jest określana przez Organizatora i podawana na Stronie internetowej w opisie danego Wydarzenia.
 15. Organizator ma prawo stosować rabaty (kwotowe lub procentowe) od cen podanych przy danych Warsztatach, do tego celu służy, przyznawany Uczestnikowi indywidualnie przez Organizatora kod rabatowy, który Uczestnik wpisuje w okienku „kod vouchera / rabatowy” w momencie zakupu w koszyku Sklepu. Następnie należy kod rabatowy zatwierdzić za pomocą przycisku “Zastosuj kod”.
 16. Organizator ma prawo stosować promocje cenowe na Warsztaty, czyli obniżki cen okolicznościowe lub czasowe.
 17. Cena za Warsztat obejmuje:
  • gotowanie potraw z prowadzącym zgodnie z menu danego Warsztatu;
  • składniki, akcesoria i sprzęty kuchenne niezbędne do gotowania;
  • udostępnienie fartucha na czas Warsztatu;
  • przepisy potraw przygotowywanych w trakcie Warsztatów (plik PDF przesłany mailem po Wydarzeniu).

 

Voucher podarunkowy

 1. Uczestnik może zakupić w Sklepie Voucher podarunkowy w zakładce „Kup voucher”.
 2. Po zakupie Vouchera na podany przez Uczestnika adres e-mail wysyłany jest kod, który Uczestnik może przekazać dowolnej osobie, która weźmie udział w dowolnym Warsztacie zamiast Uczestnika.
 3. Obdarowany może sam dokonać wyboru Warsztatu, płacąc w Sklepie Voucherem za miejsce na interesujący go Warsztat.
 4. Każdy Voucher posiada unikatowy, jednorazowy kod, który obdarowany wpisuje w okienku „kod vouchera / rabatowy” w momencie zakupu w koszyku Sklepu. Następnie należy kod vouchera zatwierdzić za pomocą przycisku “Zastosuj kod”.
 5. Każdy Voucher może zostać wykorzystany przez jedną osobę i tylko jeden raz.
 6. Voucher jest ważny 12 miesięcy od dnia zakupu.
 7. Organizator nie zwraca, ani w żaden inny sposób nie refunduje różnicy pomiędzy ceną Warsztatów kulinarnych, a kosztem wykorzystywanego na Warsztaty kulinarne Vouchera.
 8. Za przekazanie Vouchera obdarowanemu oraz przekazanie „kodu Vouchera” uprawniającego do skorzystania z Vouchera i poinformowania go o warunkach uczestnictwa w Warsztatach kulinarnych określonych w niniejszym Regulaminie odpowiada osoba kupująca Voucher.

Rezygnacja oraz odwołanie Wydarzenia

 1. Usługa oferowana przez Organizatora ma charakter usługi gastronomicznej i rozrywkowej, w związku z czym Uczestnikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z brzmieniem art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta.
 2. W uzasadnionych przypadkach (choroba, zdarzenie losowe) za zgodą Organizatora, Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Warsztatach kulinarnych na co najmniej 3 dni przed ich terminem. Organizator po wyrażeniu zgody na rezygnację przekazuje Uczestnikowi Voucher podarunkowy ważny 12 miesięcy, umożliwiający zakup innego dowolnego Wydarzenia w Sklepie.
 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach kulinarnych należy złożyć w formie pisemnej w terminie określonym w ust. 2 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: kontakt@cookiness.pl.
 4. W przypadku nieobecności Uczestnika na Warsztatach kulinarnych bez uprzedniego zgłoszenia rezygnacji lub w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Warsztatach kulinarnych po upływie terminu określonego w ust. 2 powyżej, Organizator zachowuje prawo zatrzymania pełnego wynagrodzenia za Warsztaty kulinarne.
 5. Organizator ma prawo odwołania danego Wydarzenia/Warsztatu z powodów od niego niezależnych. W takim przypadku Organizator może zaproponować Uczestnikowi inne Wydarzenie lub Voucher. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę Usługi, Organizator niezwłocznie dokona zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty.
 6. Uczestnik, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła zamiast niego w Warsztacie. Najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem Warsztatów kulinarnych, których ta zmiana dotyczy, Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować Organizatora drogą e-mailową, na adres: kontakt@cookiness.pl. Wskazana przez Uczestnika osoba, która go zastąpi musi zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.

Zasady uczestnictwa w Warsztatach

 1. Uczestnik powinien przestrzegać w trakcie Warsztatów podstawowe zasady higieny.
 2. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych, których jest świadom oraz o wszelkich uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla zdrowia jego i pozostałych uczestników podczas realizacji Usługi, w której bierze udział.
 3. Poinformowanie Organizatora, zgodnie z brzmieniem ust. 2 powyżej, nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 4. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na Warsztatach kulinarnych wykorzystywane są produkty, które mogą wywoływać reakcje alergiczne u Uczestników. Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w Warsztatach kulinarnych, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę.
 5. Organizator zastrzega, że podawane w opisie Warsztatów kulinarnych menu nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw.
 6. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Warsztatów kulinarnych sobie samemu, innym Uczestnikom i Organizatorowi, które są wynikiem jego zaniedbań lub lekkomyślnego postępowania.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania Warsztatów kulinarnych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zarejestrowanych materiałów do własnych celów marketingowych, na co Uczestnik wyraża zgodę bez żadnych roszczeń. Uczestnik ma prawo niewyrażenia zgody na upublicznienie jego wizerunku, w takim przypadku musi ten fakt zgłosić Organizatorowi na co najmniej jeden dzień przed Warsztatem, drogą mailową na adres: kontakt@cookiness.pl.

Odpowiedzialność

 1. Organizator prowadzi nadzór nad Stroną internetową i Sklepem, zapewniając poprawność ich działania. Organizator nie gwarantuje równocześnie stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Strony internetowej oraz jej bezbłędnego działania.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • działania i zaniechania dokonane przez Uczestnika podczas odbywania się Warsztatów;
  • szkody materialne lub szkody na zdrowiu Uczestników w trakcie odbywania się Warsztatów spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestników;
  • niewłaściwe i nie zawinione przez Organizatora działanie Strony internetowej;
  • wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Uczestnicy korzystają ze Strony internetowej;
  • brak autentyczności danych podawanych przez Uczestników Warsztatów;
  • szkody powstałe w wyniku działania Siły wyższej;
  • szkody będące skutkiem naruszania przez Uczestników praw osób trzecich.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Uczestnicy, a które uniemożliwiają lub ograniczają im korzystanie ze Strony internetowej.

Reklamacje

 1. Wszelkie błędy lub nieprawidłowości w działaniu Strony internetowej oraz świadczonych przez Organizatora Usługach mogą być reklamowane przez Uczestnika do Organizatora za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając wiadomość na adres kontakt@cookiness.pl. Reklamacja powinna w możliwie dokładny sposób opisywać nieprawidłowość i wskazywać powód reklamacji.
 2. Organizator w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji rozpatruje reklamację oraz odpowiada Uczestnikowi również za pomocą poczty elektronicznej, wskazując sposób jej rozpatrzenia. W razie konieczności, w trakcie procesu rozpatrywania reklamacji, Organizator może poprosić zgłaszającego reklamację o dodatkowe wyjaśnienia, co może wydłużyć okres rozpatrywania reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej przed dokonaniem zakupu danego Warsztatu.
 2. Organizator ma prawo dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych. Zamówienia złożone przez Uczestników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestnika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.
 6. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 7. Strona internetowa oraz zawarte na niej materiały i informacje, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe należą do Organizatora. Dotyczy to również wszelkich materiałów przekazywanych Uczestnikom podczas Warsztatów kulinarnych. Prawa autorskie związane z Usługami świadczonymi przez Organizatora podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do konserwacji, modyfikacji lub napraw Strony internetowej. Jeśli będzie to możliwe, prace takie będą prowadzone w godzinach nocnych. Organizator w miarę możliwości powiadomi Uczestników o ww. pracach.
 9. Wszelkie zagadnienia związane z ochroną danych osobowych zawarte są w „Polityce prywatności” umieszczonej na Stronie internetowej Organizatora.
 10. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Usługami należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@cookiness.pl lub telefonicznie pod numer: +48 515 212 439.